Loading...

วันพุธที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2551

มาทบทวนความชั่วของระบบทักษิณที่ตรวจสอบโดย คตส กันอีกครั้ง

การตรวจสอบการซื้อขายหุ้นและโอนหุ้น บริษัท ชิน คอร์ปอเรชั่นจำกัด (มหาชน) ที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าจะทำให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ
ผลการตรวจสอบ
การหลีกเลี่ยงภาษีของญาติ บุตรธิดา และบริษัท ของครอบครัวผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองรวมเป็นภาษีและเงินเพิ่มที่ต้องชำระ
๓๓,๑๐๘ ล้านบาท

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

การให้เงินกู้เพื่อซื้อเครื่องจักรและพัฒนาประเทศแก่รัฐบาลสหภาพพม่าของธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
ผลการตรวจสอบ
กรณีนี้มีการสั่งการให้ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (Exim Bank) ให้รัฐบาลสหภาพพม่ากู้เงินเพื่อซื้อสินค้าและบริการ
ของบริษัทเอกชนรายหนึ่ง ในจำนวนเงินกู้ประมาณ ๑,๐๐๐ ล้านบาท

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
การจ้างก่อสร้างและจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง ตรวจสอบผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหาร จำกัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ผลการตรวจสอบ
การเริ่มต้นโครงการมีผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนำเรื่องให้คณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการ และผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองผู้นั้นเป็นผู้ควบคุมสั่งการในการประกวดราคา ซึ่งปรากฏข้อเท็จจริงที่เข้าข่ายการฮั้ว คือในการยื่นซองเสนอราคา บริษัทที่เป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือแต่ผู้เดียวในประเทศไทยไม่ได้มายื่นซองประกวดราคาแต่ได้แต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายอีก ๔ รายให้มายื่นซองเสนอราคา และส่วนใหญ่เป็นเครื่องมือวิทยาศาสตร์ยี่ห้อเดียวกันผู้มายื่นซองเสนอราคาจำนวน ๓ ราย ได้ใช้หนังสือค้ำประกันจากธนาคารสาขาเดียวกัน โดยบริษัทที่ชนะการประกวดราคาเป็นผู้ดำเนินการค้ำประกันให้ปรากฏจากการตรวจสอบกระแสทางเดินเงินพบว่า การซื้อเครื่องมือวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ผ่านบริษัทคนกลาง ทั้งที่บริษัทที่ประมูลได้ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้แทนจำหน่าย และบริษัทคนกลางได้รับผลประโยชน์ไปประมาณ ๓๐๐ ล้านบาทจากวงเงินตามสัญญาเฉพาะส่วนนี้ ๘๓๓ ล้านบาท และพบว่ามีการถอนเงินออกไปในลักษณะปกปิดการได้มาเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจสอบ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

การไต่สวนกรณีกล่าวหา ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองกับพวกกระทำผิดทางอาญา กรณีโครงการจัดซื้อจัดจ้างปรับเปลี่ยนสายพานลำเลียงกระเป๋าสัมภาระผู้โดยสารและเครื่องตรวจสอบวัตถุระเบิด ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ผลการตรวจสอบ
นักการเมือง ข้าราชการ และบุคคลอื่น ร่วมกันกระทำความผิดด้วยการแบ่งหน้าที่กันทำ ทำให้ บริษัท ท่าอากาศยานสากลกรุงเทพแห่งใหม่
จำกัด (บทม.) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) และประชาชนได้รับความเสียหาย ด้วยการจัดหาและติดตั้งสายพานลำเลียงกระเป๋าและสัมภาระผู้โดยสารและเครื่องตรวจสอบวัตถุระเบิด (CTX ๙๐๐๐ Dsi) ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ในราคาแพงกว่าปกติไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ ล้านบาทนอกจากนี้ ยังมีการทำนิติกรรมอำพรางเพื่อช่วยเหลือผู้รับจ้างมิให้เป็นฝ่ายประพฤติผิดสัญญาและไม่ต้องเสียค่าปรับ ทำให้บริษัท ท่าอากาศยานสากลกรุงเทพแห่งใหม่ จำกัด (บทม.) ได้รับความเสียหายไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ ล้านบาท ถือว่าบุคคลดังกล่าวมีเจตนาร่วมกันปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ และโดยทุจริต เพื่อให้เกิดความเสียหาย๑๔แก่ บริษัท ท่าอากาศยานสากลกรุงเทพแห่งใหม่ จำกัด (บทม.) บริษัท ท่าอากาศยานไทยจำกัด (มหาชน) (ทอท.) และประชาชน อันเป็นมูลความผิดทางอาญา
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

การไต่สวนกรณีโครงการจัดซื้อจัดจ้างท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ผลการตรวจสอบ
การดำเนินการออกแบบและกำหนดเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาของบริษัท อิเล็คโทรวัตต์คอนซัลติ้ง เซอร์วิสเซสส์ (ประเทศไทย) จำกัดและเจ้าหน้าที่ของ บทม. โดยมิชอบ โดยเปลี่ยนชนิดของวัสดุท่อร้อยสายไฟฟ้า ซึ่งวัสดุที่เปลี่ยนราคาแพงกว่าวัสดุเดิมไม่ต่ำกว่า ๒ เท่าตัว และมีการกระทำที่เข้าข่ายความผิดตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒ และกฎหมายอาญาอื่น ความเสียหายที่เกิดขึ้นประมาณ ๒๐๐ ล้านบาท
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

การไต่สวนกรณีกล่าวหาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและภรรยาในการเข้ามาทำสัญญาจะซื้อจะขาย และสัญญาซื้อขายที่ดินของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (ที่ดินถนนรัชดาภิเษก) ซึ่งเป็นการปฏิบัติไม่ถูกต้องตามพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒
ผลการตรวจสอบ
ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองได้ร่วมกับพวกกระทำความผิดทางอาญาที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ ซึ่งคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของ
ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ซึ่งอัยการสูงสุดได้ยื่นฟ้องเมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๐ ความเสียหายเท่ากับมูลค่าของที่ดินจำนวน ๔ โฉนดเนื้อที่ ๓๓-๐-๗๘.๙ ไร่ บริเวณถนนรัชดาภิเษก ซึ่งยังประมาณราคาตลาดมิได้ แต่ราคาที่เกิดปรากฏตามสัญญาที่เป็นส่วนของการกระทำผิดเป็นเงิน ๗๗๒ ล้านบาท

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
การไต่สวนกรณีกล่าวหาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองกับพวกกระทำความผิดเกี่ยวกับโครงการออกสลากพิเศษแบบเลขท้าย ๓ ตัว และ ๒ ตัวของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ฐานเป็นเจ้าพนักงานร่วมกันปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
ผลการตรวจสอบ
ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่ถูกอายัดทรัพย์ได้ร่วมกับพวก รวม ๔๙ คนกระทำการที่เป็นความผิดทางอาญา และก่อให้เกิดความเสียหาย
แก่รัฐ ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการไต่สวนมีพยานหลักฐานบ่งบอกชัดเจนทั้งเอกสารและพยานบุคคลว่ามีการกระทำผิดทางอาญาจริง และก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ ดังนี้ ๑๕ ความเสียหายของสำ นักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เป็นเงิน ๑๖,๐๒๗,๕๐๕,๒๓๕.๙๔ บาท ความเสียหายของกระทรวงการคลัง ในส่วนที่ไม่ได้ภาษีอากรที่จะต้องได้ตามประมวลรัษฎากร เป็นเงิน ๘,๙๗๐,๗๔๐,๘๒๒.๖๒ บาท
กระทรวงมหาดไทยต้องขาดประโยชน์ในการไม่ได้รับภาษีการพนันตามพระราชบัญญัติการพนันฯ เป็นเงิน ๑๒,๗๙๒,๑๕๒,๕๘๑.๕๐ บาท
รวมเป็นความเสียหายของรัฐทั้งสิ้นในการกระทำผิดทางอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองกับพวก เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๗,๗๙๐,๓๙๘,๖๔๐.๐๖ บาท

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
การไต่สวนกรณีกล่าวหาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองกับพวก
กรณีกระทำความผิดโครงการจัดซื้อต้นกล้ายาง และการดำเนินการโครงการปลูกยาง
๙๐ ล้านต้น ของกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ผลการตรวจสอบ
การอนุมัติโครงการและอนุมัติการใช้เงินกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรไม่ชอบด้วยระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยกองทุนรวม
เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร พ.ศ. ๒๕๓๔ และการขอรับการสนับสนุนจาก สกย. ใช้เงิน CESSไม่ชอบด้วยพระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง พ.ศ. ๒๕๐๓ มูลค่าของการอนุมัติให้ใช้เงินในโครงการนี้เฉพาะที่เกี่ยวกับการผลิตพันธุ์ยางมีมูลค่า๑,๔๔๐ ล้านบาท

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
การไต่สวนกรณีทุจริตเกี่ยวกับการจัดซื้อรถดับเพลิงและเรือดับเพลิงของกรุงเทพมหานคร
ผลการตรวจสอบ
การดำเนินการจัดซื้อยานพาหนะดับเพลิงและอุปกรณ์บรรเทาสาธารณภัย ซึ่งดำเนินการโดยบุคคลหลายฝ่าย มีมูลน่าเชื่อว่า เป็นการกระทำร่วมกัน
มีเป้าหมายอันเดียวกัน ขัดต่อมติคณะรัฐมนตรี ระเบียบ และกฎหมาย โดยมีการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของสินค้า วิธีการ และราคาไว้ล่วงหน้า ส่อไปในทางมีเจตนาทุจริตเป็นเหตุให้มีการจัดซื้อในราคาที่สูงเกินความเป็นจริง ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐเป็นจำนวนเงิน ๑,๙๐๐ ล้านบาทเศษ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
การไต่สวนกรณีกล่าวหาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองคณะกรรมการบริหาร และพนักงานธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และพวกร่วมกันกระทำความผิดฐานเป็นพนักงานหรือเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้น
การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
ผลการตรวจสอบ
การให้เงินกู้โดยทุจริตของผู้บริหารธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน) มีมูลค่าการกู้ประมาณ ๕,๑๘๕ ล้านบาท

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
การไต่สวนกรณีกล่าวหาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กระทำความผิดทางกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐเพื่อเอื้อประโยชน์ธุรกิจของตนเองและพวกพ้อง (ในส่วนของการแปลงค่าสัมปทานเป็นภาษีสรรพสามิตเกี่ยวกับกิจการโทรคมนาคมและเรื่องอื่นๆ)
ผลการตรวจสอบ
(๑) แก้ไขสัญญาข้อตกลงลดส่วนแบ่งรายได้ค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบใช้บัตรจ่ายเงินล่วงหน้า (Prepaid) เพื่อประโยชน์แก่บริษัทเอกชนซึ่งเป็นการแก้ไขสัญญาโดยมิได้ดำเนินให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๓๕ ให้รัฐเสียผลประโยชน์ตลอดอายุสัมปทานเป็นเงิน ประมาณ ๗๑,๖๗๗ ล้านบาท
(๒) แก้ไขสัญญาข้อตกลงปรับเกณฑ์การตัดส่วนแบ่งรายได้ให้บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) เพื่อเอื้อประโยชน์แก่บริษัทเอกชน ทำให้รัฐเสียหาย
ประมาณ ๗๐๐ ล้านบาท
(๓) ตราพระราชกำหนดภาษีสรรพสามิตในกิจการโทรคมนาคมและได้มีมติคณะรัฐมนตรีแปลงค่าสัมปทานเป็นภาษีสรรพสามิต ทำให้บริษัท ทีโอทีจำกัด (มหาชน) เสียหายประมาณ ๓๐,๖๖๗ ล้านบาท

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
การไต่สวนกรณีกล่าวหาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและพวกกระทำความผิดเกี่ยวกับการก่อสร้างโครงการระบบขนส่งทางรถไฟฟ้าเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ของการรถไฟแห่งประเทศไทย ฐานร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
ผลการตรวจสอบ
เป็นการดำเนินการโดยทุจริตซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ ประมาณ ๑,๒๐๐ ล้านบาท

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
การไต่สวนกรณีกล่าวหาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและพวกร่วมกันกระทำความผิดเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างเอกชนโดยการเคหะแห่งชาติ โครงการบ้านเอื้ออาทรระยะที่ ๔ ฐานเป็นพนักงานหรือเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
ผลการตรวจสอบ
การเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ในการรับซื้อโครงการจากการรับซื้อเป็นรายโครงการ (Turn Key) เป็นการรับซื้อโดยจัดสรรหน่วยดำเนินการ
ให้ผู้ประกอบการ (Bid Bond Turn Key) เพื่อสร้างแรงจูงใจให้ผู้ประกอบการเข้ามาร่วมดำเนินงานมากยิ่งขึ้น ซึ่งสามารถประเมินเป็นตัวเงินได้ไม่น้อยกว่า ๔๑๕.๑๕ ล้านบาททั้งนี้ มีความเสียหายที่ยังไม่สามารถประเมินเป็นเงินได้อีกไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ ล้านบาท

ไม่มีความคิดเห็น: